Nové stanovy družstva
k nahlédnutí zde


Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Nepomuk

Vážení, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Bytového družstva Nepomuk, Nepomucká 1023/7

150 00 Praha 5, IČO 452 43 808, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrCl, vožka 206, (dále jen „Družstvo“).

Členská schůze Družstva se bude

konat dne 30.11. 2022 od 17:00 v prostorách jídelny ZŠ Nepomucká,

na adrese Nepomucká 139, 150 00 Praha 5.
Registrace členů bude probíhat 30 minut před začátkem schůze, tj. od 16.30. Žádáme členy družstva, aby s sebou měli v této souvislosti průkaz totožnosti.

Program:

 1. Zahájení schůze v 17:00
 2. Volba předsedajícího, volba zapisovatele, volba osob pověřených sčítání hlasů, volba ověřovatele zápisu
 3. Projednání a odsouhlasení změny stanov Družstva dle platné legislativy
 4. Usnesení členské schůze
 5. Závěr členské schůze

Žádáme členy družstva, aby se dostavili včas. Programu schůze se bude účastnit notář. Jeho účast je nutná s ohledem na změnu stanov. Stanovy se mění na základě novely zákona č. 90/2012 Sb. (ZOK) a navazujících předpisů po 1.1.2021, povinnost upravit stanovy tak, aby byly v souladu s platnou legislativou, jak vyplývá z novelizovaného zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Notář vyhotoví o průběhu schůze notářský zápis (i v případě nedostatečného počtu zúčastněných). Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů družstva.

Abychom ušetřili váš čas a náklady na notáře, žádáme družstevníky, kteří se nemohou schůze zúčastnit, aby zmocnili jinou osobu (soused, člen představenstva ad.). Zvýší se tím šance, že schůze bude usnášeníschopná. V případě nedostatečného počtu přítomných členů bude nutno konat náhradní členskou schůzi!

Návrh nových stanov s vyznačením zapracovaných připomínek a tiskopis plné moci je přiložen.
Přílohy k pozvánce:
Návrh nových stanov s vyznačením zapracovaných připomínek
Tiskopis Plná moc

 

Představenstvo Bytového družstva Nepomuk


Zápis z členské schůze BD Nepomuk


ČLENSKÁ SCHŮZE BD NEPOMUK

 

V úterý 15. března 2022 se bude od 18.00 v jídelně

ZŠ Nepomucká konat členská schůze BD Nepomuk

Program schůze:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Volba představenstva BD Nepomuk
 3. Zpráva kontrolní komise o hospodaření BD v letech 2020 a 2021
 4. Hlasování o hospodaření BD Nepomuk v letech 2020 a 2021
 5. Provedené a plánované opravy majetku BD Nepomuk
 6. Diskuze
 7. Usnesení členské schůze
 8. Závěr

Prosíme družstevníky, kteří se nemohou schůze zúčastnit, aby dali plnou moc k zastupování na členské schůzi (sousedovi, známému, podnájemníkovi, členovi představenstva…). V případě nízké účasti, kdy nebude schůze usnášeníschopná, začne opakovaná členská schůze ve stejný den jako řádná členská schůze (15.3.2022) v 18:30. Program opakované členské schůze bude totožný s řádnou členskou schůzí (viz. výše).

Představenstvo BD Nepomuk

 

Nové evidenční listy

Na základě požadavků družstevníků necháme připravit nové evidenční listy, které budou vycházet ze spotřeby energií a vody v roce 2021  a ne podle počtu přihlášených osob. Ihned po jejich vytisknutí oslovíme družstevníky s termínem předání nových evidenčních listů. Po jejich převzetí, prosím, ihned upravte platbu záloh podle nového předpisu.

 

Představenstvo BD Nepomuk


Zvýšení záloh

Vzhledem k nově stanoveným zálohám na vodu, plyn, svoz odpadů a elektřinu od dodavatelů (plyn + 400%, svoz odpadů + 100%, voda + 50%, elektřina + 100%)  je družstvo nuceno zvýšit zálohy těchto vstupních energií a služeb. V současnosti jsou měsíční příjmy družstva nižší než potřebné výdaje na zálohy energií a služeb.  Zvýšení rozpočítáme na osobu. Během několika dní vám předáme nový evidenční list, kde budou již zálohy navýšeny. Jestliže budou náklady energií a služeb dále stoupat, bude družstvo nuceno na vzniklou situaci opět reagovat.

Představenstvo BD Nepomuk

 

 

– poučení – evidence osob a podnájem,

zápis ze členské schůze 2019,

členská schůze proběhne 4.4.2019 od 18:00 ve školní jídelně ZŠ Nepomucká,

– prodej bytu, plocha 65m2 vč. dvou lodžií, plus sklepní kóje, orientace bytu na východ, 7.patro. Cena k jednání začínající na 3,5mil Kč.

– zápis ze členské schůze členská schůze 2017

– dne 22. března proběhne členská schůze pozvánka_členská_2017

– z důvodu renovace zvonků, Vás žádáme o zaslání jmen, které budou uvedeny na zvoncích. A to nejpozději do 20.ledna 2016 na emailovou adresu BD Nepomuk (bd.nepomuk@seznam.cz)

– po 30 denní připomínkovací lhůtě na vyúčtování bude zahájena výplata přeplatků na účty družstevníků

– zápis z opakované členské schůze zápis_členskáopak_6_2015

– dne 3.června 2015 proběhne opakovaná členská schůze pozvánka_opak_členská_2015

– dne 19. května 2015 proběhne členská schůze pozvánka_členská_2015

– Bytové družstvo má možnost sjednat zavedení nového poskytovatele symetrického  internetu a televize za zvýhodněné ceny. ( viz. příloha). bdnepomuk-nabidka

– Od 1.1.2015 je účetní firma BD Nepomuk  spol. Křída a spol. s.r.o. http://www.taxoffice.cz/